Canada Bahamas Netherlands France Nigeria Spain Uganda United Kingdom United States
 
Healing the Shockwaves of Abortion
 

EXPRESS YOUR REGRET

Do You Regret Your Abortion or Your Lost Fatherhood? By filling in the form below you can add your expression of regret to our list. All information remains confidential and is presented anonymously


 
First Name:  
Email Address: (optional)
Inside US 
*Zip Code:
 
Outside US 
Postal Code:

   
If you’d like to join us in being silent no more and receive our monthly e-letter click here to fill out the Silent No More Campaign Registration Form.
 
 
Read Stories of Abortion Healing
How Do I Tell My Family About My Abortion 
 
Share Your Story 
 
CAMPAIGN TESTIMONIALS

I learned that the best way to stop abortion is through the voices of the women who have had them.

 

HyperLink   

 
 
FOLLOW US ON

Social Networking 
 

Amsterdam, North Holland
Netherlands
Salome Irene van der Wende
+31 (0)6 -2 04 64 32 6
amsterdam@silentnomore.com
Testimony:
I Regret Killing My Baby After Rape
If you have had an abortion or are facing an unplanned pregnancy, Irene wants to help you find help.
Transcript
View Activities       View Articles      

Welcome to Silent No More in the Netherlands!

Mijn naam is Irene van der Wende en ik ben de Nationaal Coördinator voor Nederland, Europa - iemand die bereid is te praten over de gevolgen van mijn abortus.

Wanneer mannen en vrouwen vertellen over hoe zij onder abortus hebben geleden, en hoe ze erna zijn genezen, is dit zeer effectief in het creëren van bewustwording van abortus en de verwoestende effecten ervan.

Ik droom van een dag waarop mannen en vrouwen die abortus hebben meegemaakt in hun leven, zullen opstaan in Nederland, en in Europa en de hele wereld, om de waarheid te vertellen over de manier waarop abortus ons heeft beïnvloed, en het effect dat het heeft gehad op onze kinderen en onze gezinnen. Er zijn velen van ons die niet alleen een tijdelijk gevoel van opluchting hebben ervaren, maar ook hebben geprobeerd te ontsnappen aan de emotionele, geestelijke, fysieke en relationele pijn die resulteerde. Wanneer ons morele geweten de kop op stak, ervaarden wij verdriet en wanhoop toen we waarlijk beseften wat we gedaan hadden met de "zwangerschaps weefsel" .. omdat we inzagen dat het ging om onze baby's .. onze kinderen, wiens hartje klopte. Soms werden we onder druk gezet om abortus te plegen. Of werd juist nadruk gelegd op onze angsten, in plaats van oplossingen te bedenken. Vaak werd veel informatie (moedwillig) achtergehouden ... of er werd gelogen. De keuze voor abortus - het kiezen van het leven of de dood van onze baby - ging vaak gepaard met het achterhouden van waarheidsgetrouwe informatie over de ontwikkeling van onze baby, en de vele gevolgen die zouden kunnen voortvloeien van een abortus. Vroegen wij ons af: "wat zal abortus bij mijn kind doen"? Het is gebleken dat abortus niet alleen een "snelle oplossing" is - iets wat de media ons zou willen doen geloven.

Door getuigenissen van 3 minuten te geven, kunnen we samen bewustwording bevorderen, de stilte doorbreken, de geheimzinnigheid rondom abortus ontmaskeren, en hoop bieden aan anderen die zich alleen en geïsoleerd voelen. Ik nodig u uit om ook naar voren te komen.

Indien u ervaring heeft met abortus als vrouw of man, of als grootouder, of nicht-neef-tante-oom, nodig ik u uit om naar voren te komen en bij ons te voegen bij de Silent No More Awareness Campaign. Reed u uw vriendin naar de kliniek? Of werd u gevraagd om te assisteren bij een abortus op een bepaalde manier, maar wilt u daar niet langer over zwijgen? Laat het me dan weten. Het doel van onze bijeenkomsten en evenementen, is om:

- het publiek bewuster te maken van de emotionele, lichamelijke, geestelijke en relationele gevolgen van abortus, door middel van educatie, getuigenissen en in het openbaar onze verhalen te vertellen

- mannen en vrouwen die een abortus achter de rug hebben, en de stilte willen doorbereken, uit te nodigen om hun persoonlijke getuigenis te delen. Hierdoor kunnen we anderen helpen om de pijn en leed van abortus te voorkomen

- een handreiking doen aan mensen die pijn hebben na een abortus, door informatie te verstrekken, en hun aan te moedigen om verwerkingsprogramma's te volgen.

Wanneer u geïnteresseerd bent om deel uit te maken van de Silent No More Awareness Campaign, klik op "join us", of neem contact met mij op:

amsterdam@silentnomoreawareness.org
telefoon +31 (0)6 -2 04 64 32 6
Postbus 16426, 1001 RM
Amsterdam, Nederland

Ik zie er naar uit om samen te staan, de stilte te doorbreken, en niet langer te zwijgen. Silent no more.

My name is Irene van der Wende and I am the National Coordinator for Holland, Europe - someone who is willing to talk about the devasting impact of my own abortion.

The stories of men and women who share their suffering of abortion, and healing, are very effective in creating awareness for abortion and it´s devasting effects.

I dream of a day when men and women who have experienced abortion in their lives, will stand up across this nation and Europe and the whole world, to tell the truth about how abortion has affected us and our children and our families. There are many of us who not only had a temporary feeling of relief, but also denial to escape from the emotional, spiritual, physical and relational pain. When our moral conscience nagged at us, we experienced grief and despair, after we realized what we did to these "blobs of tissue".. realizing they were our babies.. our children, with beating hearts. Sometimes we were pressured to have an abortion. Or emphasis was placed on our fears, instead of solutions. Often much information was (wilfully) withheld... or we were lied to. When chosing abortion - the life or death of our baby - truthful information on the development of our baby was often withheld, and the many after-effects that could result from having an abortion. Did we ask "what will abortion do to my child"? Abortion has turned out to not just be the "quick fix" the marketing propoganda would have us believe.

By sharing 3-minute testimonies, we together can raise awareness, break the silence, stop the secrecy, and at the same time reach out to others who are are isolated and alone, giving them hope. I invite you to come forward.

If you have experienced abortion, either as a woman, or a man, or a grandparent, or niece-nephew-cousin-aunt-uncle, I ask you to come forward and join the Silent No More Awareness Campaign. Did you drive your friend to the clinic? Or were you asked to assist in an abortion in some way, but wish to be silent no more about it? Let me know. Our intent at the gatherings and events we host, is to:

- raise public awareness about abortion´s emotional, physical, spiritual and relational consequences through education, testimonies and public witness

- invite post-abortive men and women, who are ready to share personal testimony, to break their silence. In so doing we can help others to avoid the pain and suffering of abortion

- reach out and provide information to people who are hurting after an abortion, encouraging them to attend abortion after-care programs.

If you are interested in helping extend this Silent No More Awareness Campaign, please click "join us", or contact me at:

amsterdam@silentnomoreawareness.org
phone +31 (0)6 -2 04 64 32 6
Post Office Box 16426, 1001 RM
Amsterdam, The Netherlands.

I look forward to standing side by side, and breaking the silence, by being silent no more.Regional Coordinator List

 
About Us | Events | Resources for Help After Abortion | Join Us | Abortion Stories | Campaign Testimonials | Contact Us | Locate A Chapter

Silent No More Awareness Campaign